1. Kupujący przed odebraniem towaru powinien zbadać zgodność dostawy z dokumentem Wz, a w razie stwierdzenia:
  • niekompletności przesyłki,
  • naruszenia opakowań
  • niezgodności opisów na opakowaniach ze specyfikacją w dokumencie Wz,
  • opóźnienia dostawy


   powinien sporządzić podpisany przez dostarczającego i przyjmującego dostawę protokół ustalenia stanu przesyłki (wzór w pliku do pobrania poniżej) i prześle faxem na nr +4822 5940946,  +4822 5940946  lub elektronicznie na adres bok@grafikus.com.pl , reklamacje@grafikus.com.pl, w ciągu l dnia roboczego od daty dostawy albo odmówi przyjęcia przesyłki wpisując przyczynę odmowy na liście przewozowym, o czym powiadomi Sprzedającego pocztą elektroniczną lub telefonicznie na nr +4822 5940948, +4822 5940948   w ciągu l dnia roboczego od daty dostawy.
 2. Złożenie reklamacji dotyczącej ilości dostarczonego towaru i jakości usługi spedycyjnej Sprzedający przyjmuje wyłącznie w formie i terminie określonych w ust.1.
 3. Złożenie reklamacji dotyczącej złej jakości dostarczonego towaru, która nie była możliwa do stwierdzenia przed otwarciem opakowań Sprzedający przyjmuje na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego sporządzonego przez Kupującego i przesłanego faxem na nr +4822 5940946  +4822 5940946  lub elektronicznie na adres bok@grafikus.com.pl , reklamacje@grafikus.com.pl, w ciągu 14 dni roboczych od daty dostawy.
 4. Sprzedawca udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację Kupującego nie później niż w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
 

 

 

do góry